การประชุมคณะกรรมการบริหารงานเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ในภูมิภาคตะวันตก (สัญจร) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันพุธที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมชั้น ๖ อาคาร ๕ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดสุพรรณบุรี

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

You May Also Like