การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การส่งเสริมความรู้งานประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ของ สมศ. รอบ ๔” ณ ห้องประชุมสุพจน์ มิเถาวัลย์ ชั้น ๒ อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

You May Also Like