การประชุมสัมมนาเรื่อง “เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.๒๕๕๘ และทิศทางการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา” ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมอาคาร ๑ ชั้น ๔

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

You May Also Like