การประชุมวิชาการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ ๑ และการลงนามความร่วมมือด้านประกันคุณภาพการศึกษาระดับสถาบันการศึกษา ภูมิภาคตะวันตก วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ คอนแวนชั่น ฮอลล์ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

You May Also Like