โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “บทบาทของนักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา ตามนโยบายสถานศึกษา 3D” วันศุกร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเรือสุริยะมณฑล ชั้น ๑๐ อาคาร ๓๐ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

You May Also Like