การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ฝ่ายปฏิบัติการเชิงรุก เพื่อหารือประเด็นภาวะการมีงานทำและความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเอ.ซี.คาร์เตอร์ ชั้น ๕ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

You May Also Like