โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระดับสถาบัน” วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.ณ ห้องประชุมชั้น ๑๕ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

You May Also Like