การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง”เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) รุ่นที่ ๕” ระหว่างวันที่ ๖ – ๘ กันยายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมแคนทารี จ.เชียงใหม่

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

You May Also Like