โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระดับสถาบัน” ณ ห้องประชุมชั้น ๑๕ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

You May Also Like