การประชุม The SHARE National Symposium on the Consequences of Regional Quality Assurance and Qualifications Frameworks on Higher Education in Thailand ระหว่างวันที่ ๓๑ สิงหาคม – ๑ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมอินฟินิตี้ ชั้น ๑ โรงแรมพูลแมนคิงพาวเวอร์ กรุงเทพฯ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

You May Also Like