การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ฝ่ายปฏิบัติการเชิงรุก ระดับคณะ/วิทยาลัย และบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อหารือในรื่อง “แนวทางการดำเนินงานและวิธีการใช้และติดตามระบบสารเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา ในระดับหลักสูตร” วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น.ณ ห้องประชุม ๕.๒ ชั้น ๕ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

You May Also Like