การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การประชุมเตรียมความพร้อมเลขานุการคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร” วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

You May Also Like