โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนรายงานการประเมินตนเองเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา ๒๕๕๙” วันศุกร์ที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมราชาวดี ชั้น ๖

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

You May Also Like