การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ฝ่ายปฏิบัติการเชิงรุก ระดับคณะ/วิทยาลัย และบัณฑิตวิทยาลัย (วิสามัญ) เพื่อหารือในรื่อง “แนวทางการดำเนินงานและวิธีการใช้และติดตามระบบสารเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา ในระดับหลักสูตร” วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๑๐ อาคาร ๑๐ (สำนักคอมพิวเตอร์)

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

You May Also Like