งานประกันคุณภาพการศึกษา จัดการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ฝ่ายปฏิบัติการเชิงรุก ระดับสำนัก/ศูนย์/สถาบัน/โรงเรียนสาธิต และบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อเตรียมความพร้อมและร่วมหารือแนวทางการดำเนินงานประกันฯ ให้มีคุณภาพต่อไป เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.ณ ห้องประชุมเอ.ซี.คาร์เตอร์ ชั้น ๕ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

You May Also Like