โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ และได้มาตรฐานในระดับชาติและองค์กรวิชาชีพต่าง ๆ” กิจกรรมที่ 2 เรื่อง การพัฒนาแบบทดสอบให้ได้มาตรฐานเพื่อยกระดับคุณภาพของหลักสูตร วันพุธที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

You May Also Like