โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร สู่ความเป็นเลิศและได้มาตรฐานในระดับชาติ และองค์กรวิชาชีพต่างๆ” กิจกรรมที่ 1 เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร สู่ความเป็นเลิศ ระหว่างวันที่ 6-7 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 11

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

You May Also Like