การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ฝ่ายปฏิบัติการเชิงรุก ระดับคณะ/วิทยาลัยการดนตรี และบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันจันทร์ที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

You May Also Like