โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง “การเตรียมความพร้อมตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.๒๕๕๘ และการทำความเข้าใจในเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน” ระหว่างวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน – ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมชั้น ๙ อาคาร ๑๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

You May Also Like