การประชุมสัมมนา เรื่อง “แนวทางในการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศมาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (EdPEx 200) รุ่นที่ ๔ พ.ศ.๒๕๕๙” ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น ๓ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

You May Also Like