การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ฝ่ายปฏิบัติการเชิงรุก (วิสามัญ) ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เพื่อหารือและเตรียมความพร้อมในการรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

You May Also Like