โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การติดตามแผนการประเมินและการปรับปรุงการควบคุมภายใน สู่การจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐” ระหว่างวันที่ ๑ – ๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙ ณ โรงแรมระยอง รีสอร์ท จังหวัดระยอง

ข้อมูลเพิ่มเติม

You May Also Like