โครงการศึกษาดูงาน เรื่อง “การเรียนรู้ร่วมเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อบริหารจัดการและพัฒนาระบบประกันคุณภาพให้แก่บุคลากรและนักศึกษา” ขึ้น ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

ข้อมูลเพิ่มเติม

You May Also Like