โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การทบทวนตัวบ่งชี้ เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ของหน่วยงานสนับสนุน ระดับสำนัก/สถาบัน และบัณฑิตวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย มหาบรรพต รองอธิการบดี ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การทบทวนตัวบ่งชี้ เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ของหน่วยงานสนับสนุน ระดับสำนัก/สถาบัน และบัณฑิตวิทยาลัย” ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมอิมพิเรียล หัวหิน บีช รีสอร์ท จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งในช่วงเช้านั้นได้รับเกียรติจากท่านรองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี อาจารย์ ดร.เพ็ญพร ทองคำสุก ในการดำเนินการประชุมคณะกรรมการฝ่ายปฏิบัติการเชิงรุก ระดับสำนัก/สถาบัน และบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อเชื่อมโยงสู่เนื้อหาการประกันคุณภาพภายในหน่วยงานสนับสนุนต่อไป

You May Also Like