ดาวน์โหลดเอกสาร

Title
คำสั่งคณะกรรมการการจัดการความรู้ (KM TEAM) ประจำปีการศึกษา 2562
 1 file(s)  16 downloads
ดาวน์โหลด1 30/04/2020 Download
รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ (คปภ.)
 1 file(s)  15 downloads
23/03/2020 Download
แบบฟอร์ม-หนังสือรับรองการฝึกประสบการณ์ผู้ประเมินฯ
 1 file(s)  27 downloads
ดาวน์โหลด1 23/03/2020 Download
รายชื่อผู้ผ่านการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับหลักสูตร หลักสูตรที่ 2 (สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์) รุ่นที่ 1
 1 file(s)  70 downloads
ดาวน์โหลด1 23/03/2020 Download
ผู้ขึ้นทะเบียนเลขานุการผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รุ่นที่ 2
 1 file(s)  10 downloads
17/02/2020 Download
New!!…คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2562
 1 file(s)  7 downloads
ดาวน์โหลด1 21/11/2019 Download
คำสั่ง ที่ 337/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 1 file(s)  50 downloads
24/04/2019 Download
แบบฟอร์มแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ประจำปีการศึกษา 2561
 1 file(s)  25 downloads
ดาวน์โหลด1 07/12/2018 Download
ระเบียบวาระการประชุมเชิงรุกระดับคณะ-วิทยาลัย-บัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 2-2561
 1 file(s)  20 downloads
08/09/2018 Download
ระเบียบวาระการประชุมเชิงรุกระดับคณะ-วิทยาลัย-บัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 1-2561
 1 file(s)  45 downloads
08/09/2018 Download
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับบัณฑิตวิทยาลัย และสำนัก/สถาบัน/ศูนย์ ประจำปีการศึกษา 2560
 1 file(s)  63 downloads
ดาวน์โหลด1 21/11/2019 Download
ระบบคำนวณคะแนนประเมินการประกันฯ-2559-มคอ-7-และเกณฑ์-พ.ศ.-2558
 1 file(s)  39 downloads
ดาวน์โหลด1 23/03/2018 Download
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557
 1 file(s)  8 downloads
ดาวน์โหลด1 30/08/2018 Download
New-คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557
 1 file(s)  45 downloads
21/11/2019 Download
ผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระดับหลักสูตร (รุ่นที่ ๕)
 1 file(s)  107 downloads
15/09/2016 Download
คู่มือ : แนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในฯ
 1 file(s)  58 downloads
20/06/2016 Download
หน่วยตรวจรับ ผังระบบการควบคุมภายในฯ
 1 file(s)  7 downloads
20/06/2016 Download
แบบติดตาม ปอ.3
 1 file(s)  16 downloads
20/06/2016 Download
แบบ ปอ.3
 1 file(s)  7 downloads
20/06/2016 Download
แบบ ปอ.2
 1 file(s)  7 downloads
20/06/2016 Download
แบบ ปอ.1
 1 file(s)  9 downloads
20/06/2016 Download
หน่วยงานย่อยผังระบบการควบคุมภายในฯ
 1 file(s)  63 downloads
18/08/2017 Download
แบบติดตาม ปย.2
 1 file(s)  57 downloads
27/09/2018 Download
แบบ ปย.2
 1 file(s)  45 downloads
20/06/2016 Download
แบบ ปย.1
 1 file(s)  39 downloads
20/06/2016 Download
แบบ WP.1 แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 1 file(s)  38 downloads
20/06/2016 Download
แบบ A.1-A-4 แบบสอบถามการควบคุมภายใน
 1 file(s)  37 downloads
ดาวน์โหลด1 20/06/2016 Download
ผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระดับหลักสูตร (รุ่นที่ ๔)
 1 file(s)  76 downloads
ดาวน์โหลด1 08/06/2016 Download
ผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระดับหลักสูตร (รุ่นที่ ๓)
 1 file(s)  68 downloads
ดาวน์โหลด1 08/06/2016 Download
ผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระดับหลักสูตร (รุ่นที่ ๒)
 1 file(s)  76 downloads
ดาวน์โหลด1 08/06/2016 Download
ผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระดับคณะ
 1 file(s)  112 downloads
ดาวน์โหลด1 08/06/2016 Download
ผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระดับหลักสูตร (รุ่นที่ 1)
 1 file(s)  90 downloads
ดาวน์โหลด1 08/06/2016 Download
ผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ระดับสถาบัน (กรรมการ)
 1 file(s)  103 downloads
ดาวน์โหลด1 08/06/2016 Download
ผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพภายการศึกษาในของสำนักงาน คณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ระดับสถาบัน (ประธาน/กรรมการ)
 1 file(s)  91 downloads
ดาวน์โหลด1 08/06/2016 Download
ผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ระดับหลักสูตร
 1 file(s)  162 downloads
ดาวน์โหลด1 23/05/2016 Download
รายชื่อสถาบันอุดมศึกษาที่จัดทำคำรับรอง การปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษากับสำนักงาน ก.พ.ร.
 1 file(s)  43 downloads
ดาวน์โหลด1 23/05/2016 Download
ประกาศหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557
 1 file(s)  105 downloads
ดาวน์โหลด1 23/05/2016 Download