ดาวน์โหลดเอกสาร

Title
แบบฟอร์มแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ประจำปีการศึกษา 2561
 1 file(s)  1 download
ดาวน์โหลด1 07/12/2018 Download
ระเบียบวาระการประชุมเชิงรุกระดับคณะ-วิทยาลัย-บัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 2-2561
 1 file(s)  3 downloads
08/09/2018 Download
ระเบียบวาระการประชุมเชิงรุกระดับคณะ-วิทยาลัย-บัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 1-2561
 1 file(s)  5 downloads
08/09/2018 Download
New-คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับบัณฑิตวิทยาลัย และสำนัก/สถาบัน/ศูนย์ ประจำปีการศึกษา 2560
 1 file(s)  13 downloads
ดาวน์โหลด1 07/12/2018 Download
ระบบคำนวณคะแนนประเมินการประกันฯ-2559-มคอ-7-และเกณฑ์-พ.ศ.-2558
 1 file(s)  24 downloads
ดาวน์โหลด1 23/03/2018 Download
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557
 1 file(s)  0 download
ดาวน์โหลด1 30/08/2018 Download
New-คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557
 1 file(s)  41 downloads
23/03/2018 Download
4-QA59-แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อระบบอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
 1 file(s)  32 downloads
ดาวน์โหลด1 22/06/2017 Download
8-QA59-แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
 1 file(s)  53 downloads
ดาวน์โหลด1 21/06/2017 Download
7-QA59-แบบสอบถามภาวะการหางานทำของบัณฑิต
 1 file(s)  39 downloads
ดาวน์โหลด1 21/06/2017 Download
6-QA59-แบบประเมินความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก และการเรียนการสอน – หลักสูตร
 1 file(s)  49 downloads
ดาวน์โหลด1 21/06/2017 Download
5-QA59-แบบประเมินการสอนของอาจารย์โดยนิสิตหรือนักศึกษา
 1 file(s)  30 downloads
ดาวน์โหลด1 21/06/2017 Download
3-QA59-แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อระบบอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ
 1 file(s)  56 downloads
ดาวน์โหลด1 21/06/2017 Download
2-QA59-แบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารจัดการหลักสูตร
 1 file(s)  288 downloads
ดาวน์โหลด1 21/06/2017 Download
1-QA59-แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายหรือบัณฑิตใหม่ต่อหลักสูตร
 1 file(s)  75 downloads
ดาวน์โหลด1 21/06/2017 Download
ผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระดับหลักสูตร (รุ่นที่ ๕)
 1 file(s)  89 downloads
15/09/2016 Download
ผู้ขึ้นทะเบียนเลขานุการผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (รุ่นที่ ๒)
 1 file(s)  90 downloads
15/09/2016 Download
คู่มือ : แนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในฯ
 1 file(s)  29 downloads
20/06/2016 Download
หน่วยตรวจรับ ผังระบบการควบคุมภายในฯ
 1 file(s)  3 downloads
20/06/2016 Download
แบบติดตาม ปอ.3
 1 file(s)  2 downloads
20/06/2016 Download
แบบ ปอ.3
 1 file(s)  2 downloads
20/06/2016 Download
แบบ ปอ.2
 1 file(s)  2 downloads
20/06/2016 Download
แบบ ปอ.1
 1 file(s)  1 download
20/06/2016 Download
หน่วยงานย่อยผังระบบการควบคุมภายในฯ
 1 file(s)  53 downloads
18/08/2017 Download
แบบติดตาม ปย.2
 1 file(s)  44 downloads
27/09/2018 Download
แบบ ปย.2
 1 file(s)  36 downloads
20/06/2016 Download
แบบ ปย.1
 1 file(s)  29 downloads
20/06/2016 Download
แบบ WP.1 แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 1 file(s)  29 downloads
20/06/2016 Download
แบบ A.1-A-4 แบบสอบถามการควบคุมภายใน
 1 file(s)  27 downloads
ดาวน์โหลด1 20/06/2016 Download
ผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระดับหลักสูตร (รุ่นที่ ๔)
 1 file(s)  66 downloads
ดาวน์โหลด1 08/06/2016 Download
ผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระดับหลักสูตร (รุ่นที่ ๓)
 1 file(s)  56 downloads
ดาวน์โหลด1 08/06/2016 Download
ผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระดับหลักสูตร (รุ่นที่ ๒)
 1 file(s)  64 downloads
ดาวน์โหลด1 08/06/2016 Download
ผู้ขึ้นทะเบียนเลขานุการผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (รุ่นที่ ๑)
 1 file(s)  116 downloads
ดาวน์โหลด1 15/09/2016 Download
ผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระดับคณะ
 1 file(s)  104 downloads
ดาวน์โหลด1 08/06/2016 Download
ผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระดับหลักสูตร (รุ่นที่ 1)
 1 file(s)  65 downloads
ดาวน์โหลด1 08/06/2016 Download
ผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ระดับสถาบัน (กรรมการ)
 1 file(s)  98 downloads
ดาวน์โหลด1 08/06/2016 Download
ผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพภายการศึกษาในของสำนักงาน คณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ระดับสถาบัน (ประธาน/กรรมการ)
 1 file(s)  88 downloads
ดาวน์โหลด1 08/06/2016 Download
ผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ระดับหลักสูตร
 1 file(s)  159 downloads
ดาวน์โหลด1 23/05/2016 Download
รายชื่อสถาบันอุดมศึกษาที่จัดทำคำรับรอง การปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษากับสำนักงาน ก.พ.ร.
 1 file(s)  41 downloads
ดาวน์โหลด1 23/05/2016 Download
ประกาศหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557
 1 file(s)  102 downloads
ดาวน์โหลด1 23/05/2016 Download