ดาวน์โหลดเอกสาร

Title
คำสั่ง ที่ 337/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 1 file(s)  37 downloads
24/04/2019 Download
แบบฟอร์มแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ประจำปีการศึกษา 2561
 1 file(s)  3 downloads
ดาวน์โหลด1 07/12/2018 Download
ระเบียบวาระการประชุมเชิงรุกระดับคณะ-วิทยาลัย-บัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 2-2561
 1 file(s)  9 downloads
08/09/2018 Download
ระเบียบวาระการประชุมเชิงรุกระดับคณะ-วิทยาลัย-บัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 1-2561
 1 file(s)  27 downloads
08/09/2018 Download
New-คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับบัณฑิตวิทยาลัย และสำนัก/สถาบัน/ศูนย์ ประจำปีการศึกษา 2560
 1 file(s)  16 downloads
ดาวน์โหลด1 07/12/2018 Download
ระบบคำนวณคะแนนประเมินการประกันฯ-2559-มคอ-7-และเกณฑ์-พ.ศ.-2558
 1 file(s)  34 downloads
ดาวน์โหลด1 23/03/2018 Download
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557
 1 file(s)  7 downloads
ดาวน์โหลด1 30/08/2018 Download
New-คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557
 1 file(s)  45 downloads
23/03/2018 Download
4-QA59-แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อระบบอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
 1 file(s)  45 downloads
ดาวน์โหลด1 22/06/2017 Download
8-QA59-แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
 1 file(s)  64 downloads
ดาวน์โหลด1 21/06/2017 Download
7-QA59-แบบสอบถามภาวะการหางานทำของบัณฑิต
 1 file(s)  53 downloads
ดาวน์โหลด1 21/06/2017 Download
6-QA59-แบบประเมินความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก และการเรียนการสอน – หลักสูตร
 1 file(s)  63 downloads
ดาวน์โหลด1 21/06/2017 Download
5-QA59-แบบประเมินการสอนของอาจารย์โดยนิสิตหรือนักศึกษา
 1 file(s)  36 downloads
ดาวน์โหลด1 21/06/2017 Download
3-QA59-แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อระบบอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ
 1 file(s)  70 downloads
ดาวน์โหลด1 21/06/2017 Download
2-QA59-แบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารจัดการหลักสูตร
 1 file(s)  310 downloads
ดาวน์โหลด1 21/06/2017 Download
1-QA59-แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายหรือบัณฑิตใหม่ต่อหลักสูตร
 1 file(s)  240 downloads
ดาวน์โหลด1 21/06/2017 Download
ผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระดับหลักสูตร (รุ่นที่ ๕)
 1 file(s)  103 downloads
15/09/2016 Download
คู่มือ : แนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในฯ
 1 file(s)  33 downloads
20/06/2016 Download
หน่วยตรวจรับ ผังระบบการควบคุมภายในฯ
 1 file(s)  5 downloads
20/06/2016 Download
แบบติดตาม ปอ.3
 1 file(s)  10 downloads
20/06/2016 Download
แบบ ปอ.3
 1 file(s)  5 downloads
20/06/2016 Download
แบบ ปอ.2
 1 file(s)  5 downloads
20/06/2016 Download
แบบ ปอ.1
 1 file(s)  4 downloads
20/06/2016 Download
หน่วยงานย่อยผังระบบการควบคุมภายในฯ
 1 file(s)  55 downloads
18/08/2017 Download
แบบติดตาม ปย.2
 1 file(s)  48 downloads
27/09/2018 Download
แบบ ปย.2
 1 file(s)  39 downloads
20/06/2016 Download
แบบ ปย.1
 1 file(s)  32 downloads
20/06/2016 Download
แบบ WP.1 แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 1 file(s)  31 downloads
20/06/2016 Download
แบบ A.1-A-4 แบบสอบถามการควบคุมภายใน
 1 file(s)  30 downloads
ดาวน์โหลด1 20/06/2016 Download
ผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระดับหลักสูตร (รุ่นที่ ๔)
 1 file(s)  74 downloads
ดาวน์โหลด1 08/06/2016 Download
ผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระดับหลักสูตร (รุ่นที่ ๓)
 1 file(s)  67 downloads
ดาวน์โหลด1 08/06/2016 Download
ผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระดับหลักสูตร (รุ่นที่ ๒)
 1 file(s)  74 downloads
ดาวน์โหลด1 08/06/2016 Download
ผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระดับคณะ
 1 file(s)  112 downloads
ดาวน์โหลด1 08/06/2016 Download
ผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระดับหลักสูตร (รุ่นที่ 1)
 1 file(s)  86 downloads
ดาวน์โหลด1 08/06/2016 Download
ผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ระดับสถาบัน (กรรมการ)
 1 file(s)  101 downloads
ดาวน์โหลด1 08/06/2016 Download
ผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพภายการศึกษาในของสำนักงาน คณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ระดับสถาบัน (ประธาน/กรรมการ)
 1 file(s)  90 downloads
ดาวน์โหลด1 08/06/2016 Download
ผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ระดับหลักสูตร
 1 file(s)  162 downloads
ดาวน์โหลด1 23/05/2016 Download
รายชื่อสถาบันอุดมศึกษาที่จัดทำคำรับรอง การปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษากับสำนักงาน ก.พ.ร.
 1 file(s)  43 downloads
ดาวน์โหลด1 23/05/2016 Download
ประกาศหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557
 1 file(s)  105 downloads
ดาวน์โหลด1 23/05/2016 Download