ดาวน์โหลดเอกสาร

Title
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาฝ่ายปฏิบัติการเชิงรุก ประจำปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 1 file(s)  1 download
ดาวน์โหลด1 03/02/2021 Download
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีการศึกษา 2563 – 2566
 1 file(s)  2 downloads
ดาวน์โหลด1 03/02/2021 Download
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2563 – 2566
 1 file(s)  44 downloads
ดาวน์โหลด1 28/01/2021 Download
คำสั่งคณะกรรมการการจัดการความรู้ (KM TEAM) ประจำปีการศึกษา 2562
 1 file(s)  19 downloads
ดาวน์โหลด1 30/04/2020 Download
แบบฟอร์ม-หนังสือรับรองการฝึกประสบการณ์ผู้ประเมินฯ
 1 file(s)  37 downloads
ดาวน์โหลด1 23/03/2020 Download
New!!…คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2562
 1 file(s)  12 downloads
ดาวน์โหลด1 21/11/2019 Download
คำสั่ง ที่ 337/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 1 file(s)  53 downloads
24/04/2019 Download
แบบฟอร์มแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ประจำปีการศึกษา 2561
 1 file(s)  34 downloads
ดาวน์โหลด1 07/12/2018 Download
ระเบียบวาระการประชุมเชิงรุกระดับคณะ-วิทยาลัย-บัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 2-2561
 1 file(s)  24 downloads
08/09/2018 Download
ระเบียบวาระการประชุมเชิงรุกระดับคณะ-วิทยาลัย-บัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 1-2561
 1 file(s)  50 downloads
08/09/2018 Download
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับบัณฑิตวิทยาลัย และสำนัก/สถาบัน/ศูนย์ ประจำปีการศึกษา 2560
 1 file(s)  73 downloads
ดาวน์โหลด1 21/11/2019 Download
ระบบคำนวณคะแนนประเมินการประกันฯ-2559-มคอ-7-และเกณฑ์-พ.ศ.-2558
 1 file(s)  42 downloads
ดาวน์โหลด1 23/03/2018 Download
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557
 1 file(s)  10 downloads
ดาวน์โหลด1 30/08/2018 Download
New-คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557
 1 file(s)  46 downloads
21/11/2019 Download
คู่มือ : แนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในฯ
 1 file(s)  62 downloads
20/06/2016 Download
หน่วยตรวจรับ ผังระบบการควบคุมภายในฯ
 1 file(s)  8 downloads
20/06/2016 Download
แบบติดตาม ปอ.3
 1 file(s)  17 downloads
20/06/2016 Download
แบบ ปอ.3
 1 file(s)  9 downloads
20/06/2016 Download
แบบ ปอ.2
 1 file(s)  8 downloads
20/06/2016 Download
แบบ ปอ.1
 1 file(s)  10 downloads
20/06/2016 Download
หน่วยงานย่อยผังระบบการควบคุมภายในฯ
 1 file(s)  65 downloads
18/08/2017 Download
แบบติดตาม ปย.2
 1 file(s)  58 downloads
27/09/2018 Download
แบบ ปย.2
 1 file(s)  46 downloads
20/06/2016 Download
แบบ ปย.1
 1 file(s)  42 downloads
20/06/2016 Download
แบบ WP.1 แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 1 file(s)  40 downloads
20/06/2016 Download
แบบ A.1-A-4 แบบสอบถามการควบคุมภายใน
 1 file(s)  39 downloads
ดาวน์โหลด1 20/06/2016 Download
รายชื่อสถาบันอุดมศึกษาที่จัดทำคำรับรอง การปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษากับสำนักงาน ก.พ.ร.
 1 file(s)  44 downloads
ดาวน์โหลด1 23/05/2016 Download
ประกาศหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557
 1 file(s)  106 downloads
ดาวน์โหลด1 23/05/2016 Download