ดาวน์โหลดเอกสาร

Title
คำสั่ง ที่ 337/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 1 file(s)  19 downloads
24/04/2019 Download
แบบฟอร์มแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ประจำปีการศึกษา 2561
 1 file(s)  2 downloads
ดาวน์โหลด1 07/12/2018 Download
ระเบียบวาระการประชุมเชิงรุกระดับคณะ-วิทยาลัย-บัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 2-2561
 1 file(s)  6 downloads
08/09/2018 Download
ระเบียบวาระการประชุมเชิงรุกระดับคณะ-วิทยาลัย-บัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 1-2561
 1 file(s)  22 downloads
08/09/2018 Download
New-คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับบัณฑิตวิทยาลัย และสำนัก/สถาบัน/ศูนย์ ประจำปีการศึกษา 2560
 1 file(s)  14 downloads
ดาวน์โหลด1 07/12/2018 Download
ระบบคำนวณคะแนนประเมินการประกันฯ-2559-มคอ-7-และเกณฑ์-พ.ศ.-2558
 1 file(s)  27 downloads
ดาวน์โหลด1 23/03/2018 Download
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557
 1 file(s)  3 downloads
ดาวน์โหลด1 30/08/2018 Download
New-คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557
 1 file(s)  43 downloads
23/03/2018 Download
4-QA59-แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อระบบอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
 1 file(s)  39 downloads
ดาวน์โหลด1 22/06/2017 Download
8-QA59-แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
 1 file(s)  59 downloads
ดาวน์โหลด1 21/06/2017 Download
7-QA59-แบบสอบถามภาวะการหางานทำของบัณฑิต
 1 file(s)  43 downloads
ดาวน์โหลด1 21/06/2017 Download
6-QA59-แบบประเมินความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก และการเรียนการสอน – หลักสูตร
 1 file(s)  54 downloads
ดาวน์โหลด1 21/06/2017 Download
5-QA59-แบบประเมินการสอนของอาจารย์โดยนิสิตหรือนักศึกษา
 1 file(s)  32 downloads
ดาวน์โหลด1 21/06/2017 Download
3-QA59-แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อระบบอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ
 1 file(s)  63 downloads
ดาวน์โหลด1 21/06/2017 Download
2-QA59-แบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารจัดการหลักสูตร
 1 file(s)  296 downloads
ดาวน์โหลด1 21/06/2017 Download
1-QA59-แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายหรือบัณฑิตใหม่ต่อหลักสูตร
 1 file(s)  210 downloads
ดาวน์โหลด1 21/06/2017 Download
ผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระดับหลักสูตร (รุ่นที่ ๕)
 1 file(s)  92 downloads
15/09/2016 Download
คู่มือ : แนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในฯ
 1 file(s)  31 downloads
20/06/2016 Download
หน่วยตรวจรับ ผังระบบการควบคุมภายในฯ
 1 file(s)  4 downloads
20/06/2016 Download
แบบติดตาม ปอ.3
 1 file(s)  5 downloads
20/06/2016 Download
แบบ ปอ.3
 1 file(s)  4 downloads
20/06/2016 Download
แบบ ปอ.2
 1 file(s)  4 downloads
20/06/2016 Download
แบบ ปอ.1
 1 file(s)  3 downloads
20/06/2016 Download
หน่วยงานย่อยผังระบบการควบคุมภายในฯ
 1 file(s)  54 downloads
18/08/2017 Download
แบบติดตาม ปย.2
 1 file(s)  47 downloads
27/09/2018 Download
แบบ ปย.2
 1 file(s)  38 downloads
20/06/2016 Download
แบบ ปย.1
 1 file(s)  31 downloads
20/06/2016 Download
แบบ WP.1 แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 1 file(s)  30 downloads
20/06/2016 Download
แบบ A.1-A-4 แบบสอบถามการควบคุมภายใน
 1 file(s)  29 downloads
ดาวน์โหลด1 20/06/2016 Download
ผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระดับหลักสูตร (รุ่นที่ ๔)
 1 file(s)  67 downloads
ดาวน์โหลด1 08/06/2016 Download
ผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระดับหลักสูตร (รุ่นที่ ๓)
 1 file(s)  58 downloads
ดาวน์โหลด1 08/06/2016 Download
ผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระดับหลักสูตร (รุ่นที่ ๒)
 1 file(s)  66 downloads
ดาวน์โหลด1 08/06/2016 Download
ผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระดับคณะ
 1 file(s)  105 downloads
ดาวน์โหลด1 08/06/2016 Download
ผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระดับหลักสูตร (รุ่นที่ 1)
 1 file(s)  76 downloads
ดาวน์โหลด1 08/06/2016 Download
ผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ระดับสถาบัน (กรรมการ)
 1 file(s)  100 downloads
ดาวน์โหลด1 08/06/2016 Download
ผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพภายการศึกษาในของสำนักงาน คณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ระดับสถาบัน (ประธาน/กรรมการ)
 1 file(s)  89 downloads
ดาวน์โหลด1 08/06/2016 Download
ผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ระดับหลักสูตร
 1 file(s)  161 downloads
ดาวน์โหลด1 23/05/2016 Download
รายชื่อสถาบันอุดมศึกษาที่จัดทำคำรับรอง การปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษากับสำนักงาน ก.พ.ร.
 1 file(s)  42 downloads
ดาวน์โหลด1 23/05/2016 Download
ประกาศหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557
 1 file(s)  103 downloads
ดาวน์โหลด1 23/05/2016 Download