โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง”การเขียนรายงาน การประเมินตนเอง เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระดับคณะ”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย มหาบรรพต ให้เกียรติเป็นประธานในการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนรายงานการประเมินตนเอง เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระดับคณะ”
ณ ห้องประชุมชั้น ๙ อาคาร ๑๑
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
—————————-
เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา วิไลลักษณ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และอาจารย์ ดร.เพ็ญพร ทองคำสุก ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายติดตามและประเมินผล และงานประกันคุณภาพการศึกษา ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในการอบรมฯ ครั้งนี้

You May Also Like