โครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร รุ่นที่ ๔ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

งานประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดโครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (รุ่นที่ ๔) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ระหว่างวันที่ ๗ – ๘ สิงหาคม ๒๕๕๘
ณ ห้องประชุมชั้น ๙ อาคาร ๑๑
—————————-
(เวลา ๐๙.๐๐ น. ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา รักษาราชการแทนอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดโครงการฝึกอบรมฯ ดังกล่าว และได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มีความเชี่ยวชาญและมากด้วยประสบการณ์ในด้านประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จำนวน ๔ ท่าน ดังนี้
๑.) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรานี พรรณวิเชียร ๒.) รองศาสตราจารย์ ดร.อุษาพร เสวกวิ ๓.) รองศาสตราจารย์ ดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ
และ ๔) รองศาสตราจารย์ประดิษฐ์ มีสุข

การอบรมฯ ในวันนี้นั้นเป็นไปอย่างเข้มข้น มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตลอดการอบรม และฝึกปฏิบัติตามที่ท่านวิทยากรได้ออกแบบกิจกรรมไว้

You May Also Like