โครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

งานประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดโครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ณ ห้องประชุมชั้น ๙ อาคาร ๑๑ ---------------------------- ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา รักษาราชการแทนอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดโครงการฝึกอบรมฯ ดังกล่าว และได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มีความเชี่ยวชาญและมากด้วยประสบการณ์ในด้านประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำนวน ๓ ท่าน ดังนี้ ๑.) รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิง กัญญดา อนุวงศ์ ๒.) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาจรี ศุภสุธีกุล และ ๓.) คุณขนิษฐา สินสงวน

You May Also Like