โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการสร้างองค์ความรู้ นาสู่การพัฒนาทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา สาหรับนิสิตนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย มหาบรรพต รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน
และประกันคุณภาพการศึกษา ให้เกียรติเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสร้างองค์ความรู้ นำสู่การพัฒนาทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา สำหรับนิสิตนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา และแนวทางการใช้ PDCA
ในการทำงานต่างๆ สำหรับนิสิตนักศึกษา
ณ ห้องประชุม ชั้น ๙ อาคาร ๑๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
————————–
ได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร อาจารย์สมโชค ฤทธิ์จำรูญ (ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี และอาจารย์วิเชียร ทุวิลา (อาจารย์สาขาพละศึกษาและนันทนาการ) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ซึ่งวิทยากรทั้งสองท่านนั้น ล้วนมีความเชี่ยวชาญ และมากด้วยประสบการณ์ในด้านการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างยิ่ง

You May Also Like