โครงการเลขานุการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

งานประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัด “โครงการฝึกอบรมเลขานุการคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และฝึกให้บุคลากรมีทักษะ สามารถทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการประเมินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ณ ห้องประชุมชั้น ๙ อาคาร ๑๑
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
********************************
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย มหาบรรพต รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมฯ และได้รับเกียรติอย่างยิ่งจาก รองศาสตราจารย์นวลจิรา ภัทรรังรอง วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจาก                 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์งานประกันคุณภาพการศึกษา ขอขอบพระคุณผู้เข้าอบรมฯ ทุกท่าน ที่สละเวลาและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

You May Also Like