โครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร รุ่นที่ ๓ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

งานประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดโครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร รุ่นที่ ๓ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมชั้น ๙ อาคาร ๑๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ---------------------------- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา รักษาราชการแทนอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดโครงการฝึกอบรมฯ ในครั้งนี้และได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มีความเชี่ยวชาญและมากด้วยประสบการณ์ในด้านประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำนวน ๕ ท่าน ดังนี้ ๑.) รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิง กัญญดา อนุวงศ์ ๒.) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร ดาบเพชร ๓.) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาจรี ศุภสุธีกุล ๔.) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วิศาล มหาสิทธิวัฒน์                                                   และ ๕.) อาจารย์ผกาภรณ์ พู่เจริญ

You May Also Like