โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนรายงานการประเมินตนเอง เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระดับหลักสูตรบัณฑิตศึกษา”

งานประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนรายงานการประเมินตนเอง เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระดับหลักสูตรบัณฑิตศึกษา” ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
———————————-
เวลา ๐๙.๓๐ น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย มหาบรรพต รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมฯ และอาจารย์ ดร.เพ็ญพร ทองคำสุก ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายติดตามและประเมินผล และงานประกันคุณภาพการศึกษา ชี้แจงแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้า พระยา
ณ ห้องประชุมชั้น ๑๐ อาคาร ๙
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ในการจัดโครงการฯ นี้ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ์ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เป็นวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติฯ

You May Also Like