โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนรายงานการประเมินตนเอง เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระดับหลักสูตรบัณฑิตศึกษา”

งานประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเขียนรายงานการประเมินตนเอง เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระดับหลักสูตรบัณฑิตศึกษา" ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ---------------------------------- เวลา ๐๙.๓๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย มหาบรรพต รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมฯ และอาจารย์ ดร.เพ็ญพร ทองคำสุก ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายติดตามและประเมินผล และงานประกันคุณภาพการศึกษา ชี้แจงแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้า พระยา ณ ห้องประชุมชั้น ๑๐ อาคาร ๙ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ในการจัดโครงการฯ นี้ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ์ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เป็นวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติฯ

You May Also Like