โครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร รุ่นที่ ๒ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

งานประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร รุ่นที่ ๒ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา”

ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘
ณ ห้องประชุมสุริยะ ๑ ชั้น ๓ อาคาร ๑

และได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย มหาบรรพต รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมในวันนี้
ในการประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.อุษาพร เสวกวิ
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.สุคนธ์ชื่น ศรีงาม
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นนทลี พรธาดาวิทย์ และ ๔. อาจารย์ ดร.เพ็ญพร ทองคำสุก
——————————-
กิจกรรมในวันนี้เป็นไปอย่างเข้มข้น มีการทดสอบก่อนการอบรมฯ รับฟังบรรยายในหัวข้อแนวคิดการประเมินแบบพิชญพิจารณ์ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ. ๒๕๕๗ และกิจกรรมกลุ่ม

You May Also Like