โครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร รุ่นที่ ๑ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย มหาบรรพต รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร รุ่นที่ ๑ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา" ณ ห้องประชุมสุริยะ ๑ ชั้น ๓ อาคาร ๑ ในการประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้ ๑. รองศาสตราจารย์ ดร.อุษาพร เสวกวิ ๒. รองศาสตราจารย์ ดร.สุคนธ์ชื่น ศรีงาม ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นนทลี พรธาดาวิทย์ และ ๔. อาจารย์ ดร.เพ็ญพร ทองคำสุก ------------------------------- กิจกรรมช่วงเช้าเป็นไปอย่างเข้มข้น มีการทดสอบก่อนการอบรมฯ รับฟังบรรยายในหัวข้อแนวคิดการประเมินแบบพิชญพิจารณ์ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ. ๒๕๕๗ และกิจกรรมกลุ่ม

You May Also Like