โครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร รุ่นที่ ๑ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย มหาบรรพต รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร รุ่นที่ ๑ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา”
ณ ห้องประชุมสุริยะ ๑ ชั้น ๓ อาคาร ๑
ในการประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.อุษาพร เสวกวิ
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.สุคนธ์ชื่น ศรีงาม
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นนทลี พรธาดาวิทย์
และ ๔. อาจารย์ ดร.เพ็ญพร ทองคำสุก
——————————-
กิจกรรมช่วงเช้าเป็นไปอย่างเข้มข้น มีการทดสอบก่อนการอบรมฯ รับฟังบรรยายในหัวข้อแนวคิดการประเมินแบบพิชญพิจารณ์ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ. ๒๕๕๗ และกิจกรรมกลุ่ม

You May Also Like