โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนรายงานการประเมินตนเอง เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระดับหลักสูตร (รุ่นที่ ๑)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย มหาบรรพต รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนรายงานการประเมินตนเอง เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระดับหลักสูตร (รุ่นที่ ๑)”
ณ ห้องประชุมชั้น ๑๐ อาคาร ๙
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ์ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เป็นวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติฯ ในการอบรมครั้งนี้

You May Also Like