โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง“แนวทางและวิธีดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับหลักสูตร”

ประมวลภาพกิจกรรมโครงการประชุมสัมมนา
เรื่อง “แนวทางและวิธีดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับหลักสูตร”
วันพุธ ที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมชั้น ๑๐ อาคาร ๙ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

1 2 3

4

5 7

You May Also Like