โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง”การพัฒนาตัวบ่งชี้ เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗ ของหน่วยงานสนับสนุน”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา ว่าที่อธิการบดี (รอโปรดเกล้าฯ) ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง”การพัฒนาตัวบ่งชี้ เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ของหน่วยงานสนับสนุน”ณ ห้องประชุมสุริยะ ๑ ชั้น ๓ อาคาร ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ในการประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

You May Also Like