โครงการศึกษาดูงานและประชุม เรื่อง“แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวการปฏิบัติงานที่ดีเพื่อสร้างวิถีคุณภาพสู่การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน”

งานประกันคุณภาพการศึกษา นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย มหาบรรพต รองอธิการบดี นำคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพ เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานและประชุมเรื่อง “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวการปฏิบัติงานที่ดี เพื่อสร้างวิถีคุณภาพสู่การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน” เพื่อสร้างเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก และเตรียมความพร้อมการผลักดันวิถีคุณภาพสู่การประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม

19498_1583326018574131_76344999772573011_n 22704_1583326275240772_711381295080596000_n 1907412_1583326218574111_273027779599497940_n 1962729_1583325751907491_2368399206367252173_n 10314740_1583325701907496_1574038924575281057_n10523566_1583325948574138_4110761203010802510_n 10922782_1583325465240853_6547292160463331241_n 11013071_1583325491907517_6916002130505898021_n 11034208_1583326101907456_1890856128393639553_n 11036539_1583325431907523_4184643838200182411_n11057496_1583325991907467_2364505686113671885_n 11081210_1583325838574149_2436883078378197214_n 11081503_1583325911907475_7994291137353123117_n 11083866_1583326185240781_6020377706672957071_n

You May Also Like