โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบฐานข้อมูลหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) เพื่อรองรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ประมวลภาพกิจกรรม โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบฐานข้อมูลหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) เพื่อรองรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปีศรีสุริยวงศ์

1

2

3

4

5

6

You May Also Like