โครงการศึกษาดูงานและประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“การพัฒนาผู้ปฏิบัติการสายสนับสนุน ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการ งานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน”

ประมวลภาพกิจกรรม โครงการศึกษาดูงานและประชุมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาผู้ปฏิบัติการสายสนับสนุน ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการ งานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน" ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘

____________________________________________________________________

2

4

5

6

ประมวลภาพกิจกรรม โครงการศึกษาดูงานและประชุมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาผู้ปฏิบัติการสายสนับสนุน ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการ งานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน" ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘

____________________________________________________________________

1

3

4

5

ประมวลภาพกิจกรรม โครงการศึกษาดูงานและประชุมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาผู้ปฏิบัติการสายสนับสนุน ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการ งานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน" ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘) เวลา ๑๘.๓๐ น.

_________________________________________________________________

วันที่ 10 มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๘.๓๐ น. งานประกันคุณภาพการศึกษา มีการจัดประชุม ณ โรงแรมเลคเทอเรส จังหวัดสตูล ในหัวข้อเรื่อง "บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติการสายสนับสนุนด้านการประกันคุณภาพการศึกษา"และ"เรียนรู้อย่างไรให้เข้าใจระบบการประกันคุณภาพการศึกษา" โดยอาจารย์ ดร.เพ็ญพร ทองคาสุก ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายติดตามและประเมินผลและการประกันคุณภาพการศึกษา และหัวข้อเรื่อง "มอง ย่างไร ให้ผู้ปฏิบัติการสายสนับสนุนเข้าใจตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา" โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา วิไลลักษณ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในวันนี้

1  3   4    3

You May Also Like