โครงการศึกษาดูงานและประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“การพัฒนาผู้ปฏิบัติการสายสนับสนุน ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการ งานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน”

ประมวลภาพกิจกรรม
โครงการศึกษาดูงานและประชุมเชิงปฏิบัติการ
“การพัฒนาผู้ปฏิบัติการสายสนับสนุน ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการ
งานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน”
ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘

____________________________________________________________________

2

4

5

6

ประมวลภาพกิจกรรม
โครงการศึกษาดูงานและประชุมเชิงปฏิบัติการ
“การพัฒนาผู้ปฏิบัติการสายสนับสนุน ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการ
งานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน”
ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘

____________________________________________________________________

1

3

4

5

ประมวลภาพกิจกรรม
โครงการศึกษาดูงานและประชุมเชิงปฏิบัติการ
“การพัฒนาผู้ปฏิบัติการสายสนับสนุน ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการ
งานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน”
ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘
วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘) เวลา ๑๘.๓๐ น.

_________________________________________________________________

วันที่ 10 มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๘.๓๐ น.
งานประกันคุณภาพการศึกษา มีการจัดประชุม ณ โรงแรมเลคเทอเรส จังหวัดสตูล ในหัวข้อเรื่อง “บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติการสายสนับสนุนด้านการประกันคุณภาพการศึกษา”และ”เรียนรู้อย่างไรให้เข้าใจระบบการประกันคุณภาพการศึกษา” โดยอาจารย์ ดร.เพ็ญพร ทองคาสุก ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายติดตามและประเมินผลและการประกันคุณภาพการศึกษา และหัวข้อเรื่อง “มอง ย่างไร ให้ผู้ปฏิบัติการสายสนับสนุนเข้าใจตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา วิไลลักษณ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในวันนี้

1  3   4    3

You May Also Like