โครงการประชุม เรื่อง“การสร้างความเข้าใจ ตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตร คณะสถาบัน ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา ว่าที่อธิการบดี (รอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง) ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม เรื่อง "การสร้างความเข้าใจในตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตร คณะ สถาบัน ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗" ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๓ มกราคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม อาคาร ๑ ชั้น ๔ ---------------------------------- และได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรานี พรรณวิเชียร วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มอบความรู้ความเข้าใจในตัวบ่งชี้ ตามเกณฑ์การประกันฯแก่ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ภายในมหาวิทยาลัยฯ

You May Also Like