โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“การจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘”

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘”
ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗
ณ โรงแรมการ์เด้นคลิฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา พัทยา จังหวัดชลบุรี
********************
**ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย มหาบรรพต รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมครั้งนี้

***อาจารย์ ดร.เพ็ญพร ทองคำสุก ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายติดตามและประเมินผล และประกันคุณภาพการศึกษา ให้เกียรติเป็นวิทยากร

You May Also Like