โครงการประชุมเพื่อแบ่งปันความคิดเห็น/แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมชั้น ๙ อาคาร ๑๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

Read more

การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ฝ่ายปฏิบัติการเชิงรุก (วิสามัญ) ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เพื่อหารือและเตรียมความพร้อมในการรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

Read more

การประชุมคณะกรรมการเครือข่าย C-IQA ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ ณ อาคารสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณวงศ์ B7.3 ชั้น ๕ ห้องประชุม ๕๐๑ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จ.นครปฐม

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

Read more

โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การติดตามแผนการประเมินและการปรับปรุงการควบคุมภายใน สู่การจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐” ระหว่างวันที่ ๑ – ๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙ ณ โรงแรมระยอง รีสอร์ท จังหวัดระยอง

ข้อมูลเพิ่มเติม

Read more

โครงการศึกษาดูงาน เรื่อง “การเรียนรู้ร่วมเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อบริหารจัดการและพัฒนาระบบประกันคุณภาพให้แก่บุคลากรและนักศึกษา” ขึ้น ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

ข้อมูลเพิ่มเติม

Read more