การประชุมคณะกรรมการบริหารงานเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ในภูมิภาคตะวันตก (สัญจร) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันพุธที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมชั้น ๖ อาคาร ๕ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดสุพรรณบุรี

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

Read more

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การส่งเสริมความรู้งานประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ของ สมศ. รอบ ๔” ณ ห้องประชุมสุพจน์ มิเถาวัลย์ ชั้น ๒ อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

Read more

การประชุมสัมมนาเรื่อง “เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.๒๕๕๘ และทิศทางการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา” ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมอาคาร ๑ ชั้น ๔

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

Read more

การประชุมวิชาการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ ๑ และการลงนามความร่วมมือด้านประกันคุณภาพการศึกษาระดับสถาบันการศึกษา ภูมิภาคตะวันตก วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ คอนแวนชั่น ฮอลล์ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

Read more

การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ฝ่ายปฏิบัติการเชิงรุก ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

Read more

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “บทบาทของนักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา ตามนโยบายสถานศึกษา 3D” วันศุกร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเรือสุริยะมณฑล ชั้น ๑๐ อาคาร ๓๐ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

Read more

การประชุมสัมมนา เรื่อง “แนวทางในการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศมาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (EdPEx200) รุ่นที่ 5 พ.ศ. 2560” วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

Read more

โครงการเรียนร่วมเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อการบริหารจัดการและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา แก่บุคลากรและนักศึกษางานประกันคุณภาพการศึกษา ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมกาสะลอง ๒ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

Read more