การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานยกร่างเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมพิมานจันทร์ ๑ ชั้น ๑๒ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

Read more

การประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อหารือ ประกาศ กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ วันศุกร์ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมพิมานจันทร์ ๑ ชั้น ๑๒ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

Read more

โครงการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร เพื่อการขยายผล ขึ้น ณ รอยัลริเวอร์แคว รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2561

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

Read more

การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ฝ่ายปฏิบัติการเชิงรุก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ วันศุกร์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

Read more

โครงการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร เพื่อการขยายผล” ขึ้น ณ ห้องศรีสยาม ชั้น 4 อาคาร รภ.ราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ระหว่างวันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2561

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

Read more

การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ/วิทยาลัยการดนตรี และบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อปรึกษาหารือในประเด็นภาวะการมีงานทำและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต วันอังคารที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุม เอ.ซี.คาร์เตอร์ ชั้น ๕ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

Read more

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง เพื่อเตรียมความพร้อมการติดตามผลรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ระหว่างวันที่ 29 – 31 มกราคม พ.ศ.2561 ณ เดอะ กรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ดูข้อมูลเพื่มเติม

Read more

โครงการจัดตั้งหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา (University Business Incubator/UBI) ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น ๓ อาคารอุดมศึกษา ๑ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

Read more