โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ และได้มาตรฐานในระดับชาติและองค์กรวิชาชีพต่าง ๆ” กิจกรรมที่ 2 เรื่อง การพัฒนาแบบทดสอบให้ได้มาตรฐานเพื่อยกระดับคุณภาพของหลักสูตร วันพุธที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

Read more

โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร สู่ความเป็นเลิศและได้มาตรฐานในระดับชาติ และองค์กรวิชาชีพต่างๆ” กิจกรรมที่ 1 เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร สู่ความเป็นเลิศ ระหว่างวันที่ 6-7 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 11

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

Read more

โครงการประชุม เรื่อง “การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง” วันศุกร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมชั้น ๑๕ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

Read more

การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ฝ่ายปฏิบัติการเชิงรุก ระดับคณะ/วิทยาลัยการดนตรี และบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันจันทร์ที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

Read more

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเตรียมความพร้อมรับการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา” ระหว่างวันที่ 13 – 15 ธันวาคม 2559 ณ ไชยเชษฐ์ รีสอร์ท (เกาะช้าง) จังหวัดตราด

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

Read more

โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง “การเตรียมความพร้อมตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.๒๕๕๘ และการทำความเข้าใจในเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน” ระหว่างวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน – ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมชั้น ๙ อาคาร ๑๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

Read more

การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ฝ่ายปฏิบัติการเชิงรุก ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปีศรีสุริยวงศ์

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

Read more

การประชุมสัมมนา เรื่อง “แนวทางในการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศมาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (EdPEx 200) รุ่นที่ ๔ พ.ศ.๒๕๕๙” ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น ๓ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

Read more

การประชุมประจำปีเครือข่ายนักประกันคุณภาพการศึกษาอาเซียนรุ่นเยาว์ (The 2016 ASEAN Young Quality Assurance Officers Forum and Roundtable Meeting) ณ ห้องแมนดาริน แกรนด์ บอลรูม โรงแรมแมนดารินกรุงเทพ (สามย่าน) กรุงเทพมหานคร

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

Read more

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับสถาบัน ระหว่างวันที่ 9 – 10 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุม อาคาร 11 ชั้น 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

Read more