การประชุมประจำปีเครือข่ายนักประกันคุณภาพการศึกษาอาเซียนรุ่นเยาว์ (The 2016 ASEAN Young Quality Assurance Officers Forum and Roundtable Meeting) ณ ห้องแมนดาริน แกรนด์ บอลรูม โรงแรมแมนดารินกรุงเทพ (สามย่าน) กรุงเทพมหานคร

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

Read more

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับสถาบัน ระหว่างวันที่ 9 – 10 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุม อาคาร 11 ชั้น 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

Read more

โครงการประชุมเพื่อแบ่งปันความคิดเห็น/แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมชั้น ๙ อาคาร ๑๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

Read more

การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ฝ่ายปฏิบัติการเชิงรุก (วิสามัญ) ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เพื่อหารือและเตรียมความพร้อมในการรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

Read more

การประชุมคณะกรรมการเครือข่าย C-IQA ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ ณ อาคารสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณวงศ์ B7.3 ชั้น ๕ ห้องประชุม ๕๐๑ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จ.นครปฐม

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

Read more